Zdravotní rizika výfukových plynů

Vzhledem k přetrvávajícímu důrazu na ekologičtější motory jsou viditelná zjevná zlepšení. Snížení množství znečišťujících látek a oxidů dusíku (NOx) jsou toho důkazem, nicméně přítomnost některých nebezpečných složek stále zůstává:

 

 

 Chemická látka Účinek na zdraví*
Benzen Skupina 1A – prokázaný karcinogen pro člověka

Polycyklické aromatické uhlovodíky

Skupina 2A – pravděpodobný karcinogen pro člověka

Benzo(a)pyren

Skupina 2A – pravděpodobný karcinogen pro člověka
Formaldehyd Skupina 2A – pravděpodobný karcinogen pro člověka
Benzofuran Skupina 2B – možný karcinogen pro člověka
Oxid uhelnatý Život ohrožující látka
Oxidy dusíku Život ohrožující látka

 

 * Zdroj: www.osha.gov