Svářecí dýmy v dýchací zóně

PEL (Přípustné expoziční limity) jsou celosměnové časově vážené průměry koncentrací plynů, par, prachu nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž mohou být podle současného stavu znalostí vystaveni zaměstnanci při osmihodinové pracovní době a 40 hodinovém pracovním týdnu, aniž by u nich došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti. Související hodnotou v USA je TLV (prahová limitní hodnota), která není sice právní normou, ale pokynem vydaným kongresem amerických průmyslových hygieniků (ACGIH). Obě hodnoty jsou měřeny v dýchací zóně svářeče.

Koncentrace jsou uváděny v mg/m³ pro jednotlivé svářecí technologie bez užití systémů pro odsávání škodlivin.